Dokumenty szkoły

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

 

 

 

 

 

 

      Wizja szkoły

 

 

     W efekcie podejmowanych działań, stworzymy wzorzec młodego człowieka, który potrafi odnależć siebie w przemianach współczesnego świata, umie ocenić postępowanie swoje i innych, ma twórcze podejście do nauki, a w przyszłości do pracy. Jest wrażliwy tolerancyjny, posiada indywidualność i własną hierarchię wartości.

 

 

 

      Misja szkoły

 

 

     Jesteśmy szkołą:

 • pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów;
 • prowadzącą działania lekcyjne i pozalekcyjne, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę oraz umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom dorosłego zycia;
 • zapewniającą równość szans i sprawiedliwość społeczną;
 • wspierającą ducha partnerstwa między uczniami i pracownikami, między rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą;
 • zapewniajacą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia;
 • wspierającą pogląd, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe zycie. 

 

Model Absolwenta

 

Absolwent naszej szkoły potrafi:

1.  Uczyć się, a zdobytą wiedzę wykorzystywać w praktyce.

2.  Świadomie i w sposób przemyślany dokonywać wyborów w celu osiągnięcia sukcesu.

3.  Planować swoje działanie i przewidywać jego efekt.

4.  Dokonywać samooceny i samokontroli.

5.  Sprawnie i bez zakłóceń komunikować się z rówieśnikami oraz dorosłymi.

6.  Kulturalnie i w odpowiedni sposób zachowywać się w różnych sytuacjach.

7.  Korzystać z różnych źródeł informacji, umiejętnie je selekcjonować i wartościować.

8.  Dbać o swoje zdrowie i prowadzić higieniczny tryb życia.

9.  Doceniać potrzeby, a także zalety ciągłego doskonalenia się.

10. Dbać o środowisko naturalne; żyć ze świadomością ekologiczną.

11. Racjonalnie planować swój wolny czas.

12. Postępować zgodnie z własnym sumieniem i ogólnie przyjętymi zasadami moralnymi.

13. Być tolerancyjnym, wyrozumiałym i wrażliwym, rozumieć potrzeby innych i umieć z nimi współpracować.

14. Być asertywnym i empatycznym.

15. Szanować wielowiekowe dziedzictwo kulturowe narodu.

 

    

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły

 

 

Wymaganie

Działania szkoły

Szkoła realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów.

 • Szkoła posiada koncepcję pracy.
 • Nauczyciele pracują w oparciu o treści zawarte w koncepcji.
 • Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. 
 • Koncepcja pracy szkoły jest znana i akceptowana przez uczniów i rodziców.

Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.

 • W szkole bada się kompetencje uczniów, analizuje wyniki i wyciąga wnioski. 
 • Bada się oczekiwania uczniów i rodziców wobec szkoły.
 • Planuje się procesy edukacyjne z uwzględnieniem wniosków rodziców i uczniów.
 • Oferta edukacyjna jest modyfikowana, wzbogacana i umożliwia rozwój zainteresowań uczniów
 • W tworzeniu arkusza organizacyjnego szkoły uwzględnia się wykształcenie i predyspozycje nauczycieli oraz wszystkie aspekty pracy szkoły.
 • Procesy edukacyjne przebiegające w szkole są monitorowane i doskonalone.
 • Wnioski z monitorowania procesów edukacyjnych są wykorzystywane w planowaniu tych procesów.
 • Nauczyciele pracują wspólnie z uczniami nad doskonaleniem procesów edukacyjnych.
 • Nauczyciele stosują różne sposoby wspierania i motywowania uczniów w procesie uczenia się.
 • Informacja o postępach w nauce otrzymana w wyniku oceniania uczniów pomaga im uczyć się i planować swój indywidualny proces uczenia się.
 • W szkole analizuje się wyniki monitorowania osiągnięć uczniów i wdraża się wnioski z tych analiz.

Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

 • W szkole stwarza się warunki umożliwiające realizację postawy programowej.
 • Nauczyciele wybierają programy nauczania pozwalające na realizację podstawy programowej, dostosowane do możliwości uczniów.
 • Formułuje się i wdraża wnioski z analizy osiągnięć uczniów, dostrzegane są możliwości uzyskiwania przez uczniów lepszych wyników w nauce.
 • Motywuje się uczniów do nauki.
 • Wskazuje się metody i sposoby uczenia się.
 • W szkole monitoruje się nabywanie wiadomości i umiejętności.
 • Oceną wskazuje się uczniowi, co opanował, a nad czym musi jeszcze pracować.
 • Organizuje się próbne sprawdziany klasy VI, analizuje wyniki, wyciąga wnioski i wykorzystuje do planowania pracy.
 • Bada się stopień opanowania umiejętności uczniów, analizuje wyniki i wdraża wnioski.
 • Wdrożone wnioski przyczyniają się do poprawy wyników w nauce uczniów
 • Monitoruje się realizację podstawy programowej.

Uczniowie są aktywni.

 • Uczniowie są samodzielni w podejmowaniu różnorodnych aktywności na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły.
 • Rozwija się samorządność uczniów poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim.
 • Prowadzone są badania oczekiwań uczniów wobec szkoły.
 • Realizowane są działania zainicjowane przez uczniów.
 • Uczniowie są aktywizowani i motywowani do udziału w konkursach przedmiotowych szkolnych i pozaszkolnych poprzez indywidualizację procesu nauczania i zajęcia pozalekcyjne rozwijające zdolności i predyspozycje uczniów.
 • Wszyscy uczniowie są zachęcani i motywowani do udziału w szkolnych apelach i uroczystościach, by wzmacniać ich wiarę we własne siły i umiejętności.

Respektowane są normy społeczne.

 • Uczniowie prezentują właściwe zachowania.
 • W szkole analizuje się podejmowane działania wychowawcze mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań, ocenia się ich skuteczność oraz modyfikuje w razie potrzeb, uwzględniając inicjatywy uczniów.
 • Monitoruje się realizację programu wychowawczego i profilaktycznego szkoły, wyciąga się wnioski do planowania pracy.
 • Klasowe programy wychowawcze są spójne z programem wychowawczym szkoły.
 • W zależności od potrzeb zawierane są kontrakty klasowe, które redagują uczniowie wspólnie z wychowawcą.
 • Organizuje się warsztaty promujące właściwe zachowania: np. przeciwdziałania agresji, właściwego odżywiania, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, asertywnego zachowania, bezpieczeństwa itp.
 • Stosuje się statutowe nagrody i kary za zachowanie godne naśladowania i niewłaściwe.
 • Stosuje się procedury postępowania z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze.
 • Na bieżąco informuje się rodziców o problemach wychowawczych i podejmuje wspólne, spójne działania.
 • Dba się o bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne uczniów.
 • Nauczyciele, wychowawcy współpracują ze sobą, pedagogiem szkolnym i dyrektorem szkoły w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
 • Nauczyciele doskonalą się w zakresie udzielania pomocy uczniom sprawiającym problemy wychowawcze. 

Szkoła wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.

 • Działania podejmowane w szkole są planowane i modyfikowane zgodnie z potrzebami uczniów oraz z ich udziałem.
 • Nauczyciele pracują w klasowych zespołach nauczycieli i ustalają wspólny front działań.
 • Działania podejmowane w szkole są monitorowane, analizowane i wdrażane są wnioski z tych analiz.
 • Prowadzone są działania zwiększające szanse edukacyjne uczniów, uwzględniające indywidualizację procesu edukacji.
 • Organizuje się zajęcia pozalekcyjne po zbadaniu oczekiwań uczniów, rodziców i diagnozie.
 • Realizuje się projekty edukacyjne w ramach EFS np.: ,,Fascynujący Świat Nauki i Technologii”
 • Organizuje się zajęcia logopedyczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię pedagogiczną, gimnastykę korekcyjno- kompensacyjną, zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze.
 • W ramach godzin z art.42 KN organizuje się zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów, w tym koła przedmiotowe i zajęcia sportowe oraz wspierające ucznia potrzebującego pomocy.
 • Organizuje się wycieczki edukacyjne, zajęcia w terenie.
 • Uczniowie z dysfunkcjami objęci są pomocą psychologiczno-pedagogiczną.
 • Rozwija się indywidualne zdolności i predyspozycje uczniów.

Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.

 • Nauczyciele wspomagają siebie nawzajem w organizowaniu i realizacji procesów edukacyjnych.
 • Nauczyciele pracują w zespołach zadaniowych stałych i doraźnych w celu diagnozowania, analizowania pracy szkoły i wniosków do pracy.
 • Wprowadzanie zmian dotyczących przebiegu procesów edukacyjnych następuje w wyniku wspólnych ustaleń między nauczycielami.
 • Nauczyciele doskonalą się i sukcesywnie podnoszą swoje kwalifikacje.
 • Organizuje się warsztatowe szkolenia rady pedagogicznej.
 • W szkole działa zespól WDN

Promowana jest wartość edukacji.

 • Szkoła promuje w środowisku potrzebę uczenia się.
 • Szkoła jest pozytywnie postrzegana w środowisku, dzięki efektywnej współpracy z rodzicami i partnerami szkoły.
 • Promuje się osiągnięcia uczniów w szkole oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Organizuje się imprezy i uroczystości szkolne, na które zaprasza się rodziców i partnerów szkoły.
 • Prowadzi się kronikę szkoły i złotą księgę, dla upamiętnienia sukcesów uczniów.
 • Sukcesy szkoły i uczniów są eksponowane na szkolnym korytarzu.

Rodzice są partnerami szkoły.

 • Rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowanych działaniach.
 • W szkole działa Rada Rodziców.
 • Opracowuje się harmonogram spotkań z rodzicami.
 • Rodzice są na bieżąco informowani o postępach w nauce i zachowaniu się uczniów.
 • Rodzice uczestniczą w życiu szkoły: biorą udział w wycieczkach i zabawach pełniąc rolę opiekunów i współorganizatorów.
 • Rodzice są zapraszani na uroczystości szkolne i klasowe.
 • Zaprasza się rodziców wykonujących ciekawe zawody na lekcje wychowawcze. 
 • Rozwija się współpracę z rodzicami w ramach propagowania zdrowego stylu życia, w zgodzie z naturą i aktywnego spędzania czasu wolnego.
 • Organizuje się pedagogizację rodziców we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.
 • W szkole ustala się różne formy kontaktu rodziców i wychowawców.

Wykorzystywane są zasoby szkoły oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.

 • W działaniach szkoły są uwzględniane możliwości i potrzeby środowiska.
 • Współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku: Policją,  Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Nadleśnictwem Turawa, Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Mniejszością Niemiecką, Parafią, Stowarzyszeniem Mieszkańców i Przyjaciół Bierdzan, Publicznym Przedszkolem w Bierdzanach oraz Publicznym Gimnazjum w Turawie wpływa korzystnie na rozwój edukacyjny uczniów.
 • Szkoła wspiera rodziców uczniów, którzy nie radzą sobie z problemami: edukacyjnymi, wychowawczymi, finansowymi i innymi wg potrzeb.

Szkoła organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy sprawdzianu oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.

 • Nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole, rozwiązują problemy i doskonalą metody i formy współpracy.
 • Nauczyciele wspólnie planują procesy edukacyjne w szkole.
 • W szkole analizuje się wyniki Sprawdzianu.
 • Do analizy wyników sprawdzianu wykorzystuje się różnorodne metody analizy wyników.
 • Z analizy wyciąga się wnioski i rekomendacje, które uwzględnia się w planowaniu pracy.
 • Wdrażane w szkole wnioski z analizy wyników sprawdzianu przyczyniają się do wzrostu efektów kształcenia.
 • Absolwenci są przygotowani do dalszego kształcenia na miarę swoich możliwości.
 • Współpracuje się z Publicznym Gimnazjum w Turawie

Zarządzanie szkołą służy jej rozwojowi.

 • Podnosi się efektywność pracy poprzez doskonalenie działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły we współpracy z nauczycielami, organem prowadzącym i innymi podmiotami działającymi na rzecz oświaty.
 • W planowaniu uwzględnia się priorytety ministra i kuratora oświaty.
 • Ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołów nauczycieli.
 • Zespół przedstawia raport z przeprowadzonej ewaluacji.
 • Wyciąga się wnioski z ewaluacji pracy szkoły i wykorzystuje do planowania pracy.
 • Wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego służą do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu szkoły i są wykorzystywane do rozwoju szkoły.
 • Organizuje się szkolenia w ramach WDN dla całej rady pedagogicznej lub grup nauczycieli wg potrzeb.
 • Zachęca się nauczycieli do doskonalenia zawodowego, zdobywania nowych kwalifikacji wg potrzeb szkoły i własnego rozwoju.
 • Przestrzega się przepisów prawa oświatowego.
 • Monitoruje się przestrzeganie prawa.
 • Wdraża się wszystkie rozporządzenia dotyczące pracy szkoły, podejmowane są skuteczne działania wzbogacające warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji przyjętych w szkole programów nauczania i poszerzania oferty zajęć.
 • Dba się o funkcjonalność pomieszczeń szkolnych, estetyczny wygląd, sprzyjający uczeniu się.
 • Wyposaża się warsztat pracy nauczyciela zgodnie z zapisami w Karcie Nauczyciela i w miarę możliwości finansowych szkoły.
 • Stosuje się zalecenia pokontrolne instytucji uprawnionych do kontroli szkoły.
 • Systematycznie wyposaża się szkołę w pomoce dydaktyczne.
 • Wymienia się sprzęt i wyposażenie w miarę potrzeb i możliwości finansowych szkoły.
 • Dba się o bezpieczne warunki nauki i opieki nad uczniami.