Kalendarz roku szkolnego
KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

1

Rozpoczęcie roku szkolnego

1 września 2020 r.

2

Zimowa przerwa świąteczna

23 – 31 grudnia 2020 r.

3

Ferie zimowe

4 - 17 stycznia 2021 r.

4

Wiosenna przerwa świąteczna

1 – 6 kwietnia 2021 r.

4

Egzamin ósmoklasisty

25, 26, 27 maja 2021 r.

5

 

Zakończenie roku szkolnego

 

25 czerwca 2021 r.

6

Ferie letnie

26 czerwca - 31 sierpnia 2021 r.

 
KLASYFIKACJA

KLASYFIKACJA

 

INFORMACJA

O PRZEWIDYWANYCH OCENACH

KLASYFIKACJA

TERMIN SKŁADANIA PODAŃ

O

EGZAMIN

TERMIN PRZEPROWA-DZANIA EGZAMINÓW

ŚRÓDROCZNA

do 18.12. 2020 r.

 

22.01 – 28.01

2021 r.

klasyfikacyjny: –

 

sprawdzający: –

 

poprawkowy: –

 

 

 

KOŃCOWOROCZNA

do 20.05.2021 r.

14.06 – 18.06

2021 r.

klasyfikacyjny:

do 23.06.2021 r.

 

 

sprawdzający:

do 29.06.2021 r.

 

poprawkowy:

do 24.06.2021 r.

 

24.06.2021 r.

 

 

 

do 06.07.2021 r.

 

w ostatnim tygodniu wakacji

 

 

Dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktycznych w roku szkolnym 2019/2020

zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej

z dnia 11.08.2017 r.  (Dz. U. z 2017 r., poz. 1603)

 

2 XI,  12 XI, 13 XI, 22 XII, 25 V,  26 V, 27 V  i  4 VI

 

oraz na podstawie art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.

– Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 ze zm.)

 

14 X

 

 
Terminy spotkań z rodzicami
Lp. Termin spotkania Problematyka
1.

01.09.2020 r.  

( wtorek )

godz.1700
Sprawy organizacyjne, zapoznanie z programami, kryteriami oceniania, zasadami funkcjonowania szkoły w czasie pandemii
2.

21.10.2020

(środa)

godz.1500-1700

Konsultacje indywidualne,bieżące postępy w nauce, sprawy klasowe
3.

17.12.2020

(czwartek)

godz.1500-1700

Konsultacje indywidualne na Microsoft Teams lub w szkole,

informacja o przewidywanych ocenach na I semestr

4.

01.02.2021 (poniedziałek)
godz.1500-1700

Wyniki klasyfikacji za I semestr, sprawy klasowe

5.

23.03.2021

(wtorek)
godz.1500-1700

Konsultacje indywidualne,egzamin ósmoklasisty,

bieżące postępy w nauce, sprawy klasowe

6.

20.05.2021

(czwartek)
godz.1500-1700

Konsultacje indywidualne, informacja o przewidywanych ocenach